domingo, 10 de julio de 2016

ELS NOSTRES PRIVILEGISJa fa bastants anys, quan acabàvem les negociacions dels convenis col·lectius o els períodes de consultes d'un ERO, si no era molt tard, ens asseiem al voltant d'unes cerveses, i recapitulant sobre els variats arguments empresarials, fèiem broma amb la possibilitat de fins i tot ens tocaria pagar per treballar.

Malauradament aquesta possibilitat ja és una realitat. Una realitat per als "privilegiats i privilegiades", extreballadors i extreballadores de RTVV.

L'art. 7 i) de la LIRPF qualifica com rendes exemptes:

"E) Les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador, en la quantia establerta amb caràcter obligatori en l'Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament o, si escau, en la normativa reguladora de l'execució de sentències, sense que pugua considerar com a tal l'establerta en virtut de conveni, pacte o contracte. "

Però l'art. 1.1 del Reglament de l'IRPF estableix:
"El gaudi de l'exempció prevista en l'art. 7.i) de la Llei Llei 35/2006. De 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, queda condicionat a la real efectiva desvinculació del treballador amb l'empresa . Es presumeix, llevat prova en contra, que no es dóna aquesta desvinculació quan en els tres anys següents a l'acomiadament o cessament del treballador,  torne a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella ... .. ".

Val a dir que la doctrina de la Direcció General de Tributs no diferencia, ni especifica el tipus o naturalesa jurídica que ha d'adoptar la nova relació contractual entre empresa i treballador, podent tenir aquesta caràcter laboral o mercantil.

Que vol dir això, si durant tres anys des de l'acomiadament tornem a treballar o li facturem, individual o col·lectivament a RTVV o la seva nova marca, haurem de tributar per la indemnització. I per què, per què Hisenda considera que no hi ha desvinculació efectiva amb l'empresa. Si bé admet prova en contra, però si en via administrativa resol negativament sobre la nostra prova ens obliga al pagament de la liquidació complementària.

Quina és la quantia de la liquidació complementària ?.

Haurem de declarar la indemnització que no es va computar en el seu dia mitjançant una declaració complementària, a presentar en el termini que hi haja entre la data en què torna a prestar serveis i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent, al període en què es produeixi aquesta circumstància. És a dir juny de l'any següent.

Lògicament la quantia depèn de cadascú, però no podríem anar desencaminats de parlar d'un 30% de mitjana.

Què vol dir això ?, si ens ofereixen un contracte laboral (sempre que estiguéssim parlant del mateix salari que teníem) i tenint en compte que la mitjana de les indemnitzacions van ser 2 anys de salari, fins als 7 mesos i mig pagarem per treballar, a partir d'aquí haurem treballador gratis aquests 7 mesos i mig. Si facturem a RTVV, compte amb la quantia, perquè potser no interessa. A això lògicament haurem d'afegir que tributarem pel rebut. Pel que caldrà sumar el percentatge pel que ho fem.


Això només són part dels privilegis de què gaudim gràcies a l'obstinació a no negociar del govern de la Generalitat, gràcies Ximo, gràcies Mònica i sobretot gràcies Vidal, tu no tributaràs per l'estranya indemnització que percibistes.

Vte. Melo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario