lunes, 30 de junio de 2014

UNA ALTRA FORMA D'INTERPRETAR L'INFORME DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

En referència a l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, hem de felicitar a l'autor per l'explicació del desenvolupament de l'expedient. La veritat és que a la vista de les actes, l'única cosa en la que es pot basar per a fer l'informe, és correctíssim. És una llàstima que el seu company Eusebio, no li explicara el que passà el 23 de març en el Centre de Formació de RTVV, però com ens interessa que ho sapigeu, només direm que si no va a ser coacció les pressions que patirem els membres de CGT perquè signàrem l'Acord, només se'ns ocorreix una altra paraula que definisca allò de que “si no hi ha unanimitat no hi ha Acord”: xantatge.


És veritat, senyor D. Joan Alepuz Romeu, no hi ha hagut dol ni frau en la tramitació del ERO. És una llàstima que no es reflectira en les actes que a més del les persones del 3%, els assessors de Jaraba, hi ha persones que tampoc havien d'haver sigut incloses en l'ERO, persones que d'acord amb el conveni col•lectiu havien d'haver-se jubilat, interins que encara  havent-se reincorporat la persona que substituïen no se'ls va rescindir el contracte i van ser indemnitzats tant el titular de la plaça, com el seu interí. Entre ells Conchín Foj esposa del diputat popular Eduardo Ovejero… Això motivarà que la quantia reservada a qüestions socials estiga molt reduïda, si és que al final alguna persona cobra alguna cosa per aquest concepte. 


Una miqueta de coacció a fi de que l'ERO es signara per unanimitat sí que va haver-hi al llarg del dia 23 de març. El Sr. Eusebio és testimoni d'açò, encara que des de la CGT hem d'agrair-li, que davant una situació forçada pels representants de l'empresa, assessorara com s'havia de signar l'acord, amb la discrepància d'un dels membres de la mesa. La solució que els representants de l'empresa ens donava era que abandonàrem la reunió. Si no anàvem a signar, què fèiem allí? ens arrivaren a dir. Els membres de CGT ens aferarrem a la cadira i decidirem que d'allí no ens tirava ningú. 
    

En l'informe, el senyor Joan Alepuz Romeu ha consignat persones contractades pel 3%, que si que van ser cessades davant la baixa del Director General, casualment treballadors fixos en l'empresa amb una altra categoria, i que per a entrar a treballar en RTVV, van haver de passar un procés de selecció publicat en  el DOCV. Però imaginem que no és culpa seua i que ell haurà posat els que els ha passat l'empresa. Les persones que no van ser cessades van ser nomenades a dit amb categories que en la major part dels casos gens tenien a veure amb labors d'assessorament. Aquestes persones no han passat cap procés de selecció, van seguir amb el seu contracte en vigor i han sigut indemnitzats dins de l'expedient de regulació d'ocupació. Aqueix expedient en el qual no s'aprecia ni dol, ni frau i coacció.


En l'informe es fa referència al fet que aquestes persones al no ser acomiadades en el seu moment, són fixos en l'empresa, amb les responsabilitats en què puguen incórrer els responsables que no els van cessar. Una forma d'accedir diferent als quals van aprovar una oposició i van passar unes proves de selecció.


Des de CGT ens agradaria preguntar-li al senyor Joan Alepuz Romeu per què ha tardat quasi tres mesos a emetre l'informe, i per què ens hem hagut d'assabentar del mateix de forma indirecta, ja que a data d'avui no ho hem rebut oficialment.


Tornem a reiterar-li al senyor Joan Alepuz la nostra felicitació per l'únic informe que podia fer. Sabem que des de la Reforma Laboral la Inspecció té les mans lligades i únicament s'han de limitar a fer una exposició del que ha ocorregut. De totes maneres trobem a faltar que igual que ha fet una referència als contractats pel 3%, haguera indicat la seua sorpresa pel fet que algunes de les persones que s'han recol•locat segons l'Acord i també algunes de les quals seguiran en l'empresa fent tasques de liquidació, no hagen passat un procés de selecció publicat en el DOCV, quan aquesta, d'acord amb l'anterior Llei de Creació, era l'única forma de treballar en RTVV, TVV S.A. i RAV S.A. Recordem que al llarg de la negociació es va demanar reiteradament la recol•locació de totes les persones que havent superat un procés de selecció publicat en el DOCV i que tingueren categories anàlogues dins de la Generalitat Valenciana.


No entenem tampoc que malgaste un gram de tinta indicant la situació econòmica d'unes empreses que van desaparèixer fa més d'un any, fent-se càrrec del deute la Generalitat, ja que és ella l'única responsable, quan uns anys abans i per Llei va permetre que s'endeutaran i va assumir aquest deute.


També volem recordar que l'informe de la Inspecció de l'anterior ERO, encara que va tardar bastant menys de tres mesos, tampoc apreciava ni dol, ni frau, ni coacció, i ja sabem que va ser declarat nul per diverses causes.


Els afiliats a CGT i quasi 300 companys i companyes de RTVV S.A.U. vam entendre que l'única forma de poder mantenir aquesta empresa pública i el seu servei era obtenir la nul•litat del ERO. Un senyor, per molt Molt Honorable que siga, no pot decidir tancar una empresa pública perquè perd un judici. No pot argumentar motius econòmics quan portem gastats sense prestació de serveis 220 milions de €. Des de CGT sempre hem mantingut que tancar l'empresa costaria més de 240 milions de € i sembla que ens hem quedat molt, però molt curts.


CGT no va a retirar cap demanda. Una colla de lladres ens han robat el lloc de treball, una colla de pocavergonyes es van apropiar d'un mig públic de comunicació, l'únic mitjà que tenia la responsabilitat de promocionar la nostra llengua i només ens queda arribar fins al final en la nostra reivindicació, generar-los tots els problemes que puguem, aconseguir que cap valencià ho oblide i poder tocar un dia a la porta dient M'HAS DE READMETRE.


miércoles, 25 de junio de 2014

Relaxing cerveza contra los nerviosLo reconocemos: nosotros somos más de cerveza, de cerveza bien fría. No nos gusta la gaseosa ni para hacer experimentos. Es a otros, precisamente a los que nos acusan de experimentar, a los que parece que les gusta ese gas carbónico del que desconocen sus efectos secundarios, entre los que quizás está la desmemoria. De otro modo no se explica que hayan olvidado que fué precisamente un experimento suyo el que nos privó del Plus Convenio al decidir recurrirlo cuando el resto de secciones sindicales le advertimos de lo que podía ocurrir si lo hacían....

La consecuencia es que seguimos esperando el fallo del Tribunal Supremo por ese tema y que muchos trabajadores han visto reducidas sus bases de cotización y su indemnización por aquel recurso. Pero quizás aquel experimento fué sólo con sifón...

En CGT no hacemos experimentos, simplemente ejercemos nuestro derecho a disentir, algo que parece no gustar a los que nos acusan, y buscamos lo mejor para todos, avalados por nuestros afiliados y por muchos trabajadores. Respetamos las opiniones de otros y exigimos el mismo respeto para las nuestras.

Hablar de cómo puede afectar la nueva normativa fiscal dependiendo de lo que ocurra en el juicio del 15 de Julio es una visión demasiado simplista e interesada. La demanda presentada por CGT tiene mucho recorrido y ya se irá viendo qué ocurre. En función de ello actuaremos. Contra las sentencias caben recursos y el objetivo principal de nuestra demanda es la NULIDAD, aunque para ello tengamos que esperar al fallo del Constitucional. 

Por eso lo justo sería explicar también qué podemos ganar en caso de que este Tribunal declare inconstitucional la ley que anulaba el servicio de radiodifusión y televisión autonómicos. O qué perderíamos en caso de que ésto ocurriera y no hubiera demanda colectiva presentada. 

Parece que hay mucho nerviosismo ante la celebración del juicio en la Audiencia Nacional, pero ese no es nuestro problema. Les recomendamos que recapaciten sobre el por qué de ese nerviosismo antes de lanzar ataques y hacerecomendaciones a los demás. Y que se tomen una cerveza bien fresca ahora que ya ha llegado el calor porque el dióxido de carbono parece que les hace perder la memoria. 

Por último decir que pensamos que nuestra actitud con el resto de compañeros ha sido hasta ahora muy respetuosa. Esperamos y deseamos que así siga siendo, pero no vamos a consentir ningún ataque ni comentarios fuera de tono. "Cap agressió sense resposta" y que cada uno asuma sus responsabilidades.

Salud


lunes, 23 de junio de 2014

Cambios en la tributación del IRPF

Para tranquilidad de todos los trabajadores despedidos en el segundo ERE de RTVV, comunicamos que según el ANTEPROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS que modifica la tributación de las cantidades abonadas por despido, ésto NO afecta al segundo pago de las indemnizaciones pendientes de abonar en el segundo trimestre de 2015.

Tampoco afecta a los trabajadores que con motivo del ERE verán retrasada su salida a lo largo del año 2015. Así se indica en el apartado 89 de dicho anteproyecto:


Ochenta y nueve. Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición transitoria vigésima segunda, que queda redactado de la siguiente forma: 

«3. El límite previsto en el último párrafo de la letra e) del artículo 7 de esta Ley no resultará de aplicación a las indemnizaciones por despidos o ceses producidos con anterioridad a 20 de junio de 2014. Tampoco resultará de aplicación a los despidos que se produzcan a partir de esta fecha cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado, o un despido colectivo comunicado a la autoridad laboral, con anterioridad a dicha fecha.»
De todos modos, recordamos que ésto es sólo un anteproyecto y que aún tiene recorrido parlamentario, lo que podría modificar el texto definitivo (aunque no parece probable).

Salud