lunes, 24 de enero de 2011


Per tot això ens atrevim a reivindicar els següents mínims a tindre en compte a l'hora de legislar sobre un nou model de Radiotelevisió Pública per a tots els valencians.
El següent estudi, elaborat per la Secció sindical de CGT, és al mateix temps una proposta de mínims del model de RTVV i una anàlisi comparativa d'alguns punts entre l'Esborrany de l'Avantprojecte de Llei de RTVV, i la legislació vigent d'altres Radiotelevisions públiques: RTVE, CCMA, EITV i TVG.
Respecte al control democràtic del servici públic de comunicació audiovisual, a més del control parlamentari:
·         La posada en marxa del CONSELL AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA com establia la Llei de l'Audiovisual Valencià del 2006. Amb competències per a detectar les posicions dominants i pràctiques abusives en el mercat audiovisual Valencià, així com per a les competències en inspecció, control i sanció en matèria audiovisual. Inclòs el control de la gestió i del compliment de la funció de servici públic de RTVV, en l'avaluació del qual han d'atorgar audiència als distints interessat (grups polítics, associacions d'usuaris, sindicats, etc.) i els seus resultats han de publicar-se, per a fer efectiu l'Article 41.3 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. A Catalunya tenen el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) com a autoritat competent que es regix per Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. També n'hi ha a Andalusia, el CAA que es regix per la Llei 1/2004 de 17 de desembre, de creació del Consell Audiovisual d'Andalusia. Cap menció de l'autoritat competent en matèria audiovisual en l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana.

·         Exigir al Govern Central del PP la creació del CONSELL ESTATAL DE MITJANS AUDIOVISUALS (CEMA) i del seu Comité Consultiu, tal com es definix en el Títol V de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, com l'òrgan regulador i supervisor del sector audiovisual que exercirà les seues competències davall el principi d'independència dels poders polítics i econòmics. Seran les seues funcions principals garantir la transparència i el pluralisme en el sector i la independència i imparcialitat dels mitjans públics així com del compliment de la seua funció de servici públic.

·         La posada en marxa del CONSELL ASSESSORA com establia la Llei de Creació de RTVV (en la seua Secció IV. Article 9) fa 20 anys i que mai han sigut capaços de desenrotllar. Òrgan que garantix la participació de la societat en RTVV. El Consell Assessor de RTVE és un bon exemple, la composició i funcions del qual es desenrotllen en l'Article 23 de la LLEI 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal. De la mateixa manera a Catalunya hi ha El Consell Assessor de Continguts i de Programació desenrotllat en l'Article 16 i 17 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana no preveu cap òrgan així."

·         UNA NOVA LLEI AUDIOVISUAL VALENCIANA ja que la la Llei de l'Audiovisual Valencià del 2006 (LAV) està desfasada. És una llei anterior a la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual (LGA) i anterior a l'apagada analògica i que, a més, no ha servit per a consolidar el sector audiovisual a la Comunitat Valenciana.

Sobre el model de Radiotelevisió pública de RTVV, deuria de seguir el model de la Corporació de RTVE. Un model d'èxit reconegut tant en audiència, reconeixement internacional i independència i pluralitat:
·         ASSEGURAR L'ÚS DEL VALENCIÀ i no sols procurar-ho com diu el
Article 5 de l'esborrany que tenim de l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana.
·         Que el CAPITAL DE LES SOCIETATS DEPENDENTS DE RTVV serà íntegrament aportat per la Generalitat (com s'arreplegava en Secció II. Article 15.3 de la Llei de Creació de RTVV) no pot ser alienat ni cedit ni gravat de totes maneres onerosa o gratuïta, per a evitar la privatització, incompatible, al nostre entendre, amb el servici públic de comunicació audiovisual. Així és en RTVE segons l'Article 5.2 de la LLEI 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, també en CCMA l'Article 18.2 de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; en EITB Article 38 de la Llei 5/1982, de 20 de maig, de creació De l'Ens Públic Ràdio Televisió Basca; i en l'Article 7.2 de Llei 9/2011, de 9 de novembre, dels mitjans públics de comunicació audiovisual de Galícia. NO A LA PRIVATITZACIÓ o A LA GESTIÓ MIXTA. I menys a l'externalització dels treballadors, com ha insinuat algun mitjà de comunicació. NO ESTEM DE SALDO.
·         Que la TELEVISIÓ PÚBLICA SIGA EN OBERT AMB CANALS GENERALISTES I TEMÀTICS d'acord amb l'Article 40.2 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. Així és també en la Corporació Catalana segons el seu Article 22.2 Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En l'acabada d'aprovar Llei 9/2011, de 9 de novembre, dels mitjans públics de comunicació audiovisual de Galícia 'todos els canals i tots els servicis considerats en cada moment de servici públic són de lliure acceso'. I així s'especifica en l'Article 29. C) del Mandat Marco de RTVE. En l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana En l'Article 2.2 proposa canals codificats.

·         Posada en marxa del COMITÉ DE REDACCIÓ com a òrgan rector per a l'elaboració dels criteris rectors de la direcció editorial i la composició del qual reflectisca el pluralisme polític i social, tal com s'encomana en l'Article 42.3 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. Un òrgan que garantisca la independència i participació dels professionals per a assegurar la neutralitat i l'objectivitat dels continguts informatius. Els Consells d'Informatius, funcions i composició en RTVE estan arreplegats en l'Article 24 de la Llei 17/2006, de 5 de juny, de la ràdio i la televisió de titularitat estatal. Ni una sola menció al Comité de Redacció en l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Radiotelevisió Valenciana . Com sabem en el nostre Conveni Col·lectiu tenim regulat el Comité de Redacció, que va deixar de funcionar després d'una gran labor, per interferències realitzades per l'empresa, la curta duració del mandat" dels triats i la forma de selecció dels seus membres han fet impossible la seua continuïtat, per la qual cosa proposaríem una modificació consensuada del mateix.

·         Elaboració per part de Les Corts del MANDAT MARCO amb vigència per un període de 9 anys, concretant els objectius generals de la funció de servici públic, Articule 40.1 i 41.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual. La Corporació RTVE i CCMA han ja subscrit els seus Mandats Marcos, el primer aprovat el 4 de desembre del 2007 i publicada en el Butlletí Oficia de la Talls Generals i el segon aprovat l'11 de febrer 2011. La RTVG, en l'Article 32 de la Llei 9/2011, de 9 de novembre, dels mitjans públics de comunicació audiovisual de Galícia, també comanda al mandat marc la concreció dels objectius generals de servici públic per un període de 9 anys. El més complet és el de RTVE perquè s'encarrega de definir, entre altres, conceptes com:
§       Objectius Generals de Servici Public.
§       Defensa de la Pluralitat Social Espanyola.
§       Independencia, Pluralisme, Neutralitat, Imparcialitat i Rigor.
§       Respecte als Principis etics.
§       Compromis en l'Igualtat entre Dones i Homens.
§       Defensor de l'Espectador, Oyent i Usuari de Mijos        INTERACTIVOS.
§       Adequacio d'Horaris respecte de l'Audiencia Potencial.
§       Programacio Informativa. La Corporacio se dotarà d'un         Manual de Normes d'Estil i Llinies de Produccio per a les   seues informatius en l'objectiu de garantisar el rigor      periodistic i el bon us del llenguage.
§       Dret d'Acces.
§       El Dret de Rectificacio.
§       Llinies estrategiques de continguts, emissio i producción,    definint la naturalea juridica de la produccio:
o   Produccio aliena
o   Produccio mixta o COPRODUCCIÓN:
o   Produccio propia interna i externa. Aci els percentages son significatius segons l'Articul 35.2:
v  El 100 per cent de produccio interna en programes informatives, programes de caracter institucional i continguts d'AUTOPROMOCIÓN.
v  El 60 per cent de produccio interna de l'oferta GENERALISTA del conjunt de la programacio en continguts d'actualitat, infantil i jovenil, educatiu, MEDIOAMBIENTAL, religios o de proteccio al consumidor.
v  El 55 per cent de produccio interna de l'oferta GENERALISTA del conjunt de les programes de genero divulgatiu, deportiu, ficcio series, MAGAZINES, concursos, humor, entreteniment gran format, TALK SHOW, ficcio dibuixs animats, DOCUSHOW, concurs gran format, musical, DOCU-serie, REALITY SHOW, TELEVENTA i ficcio teatre.
v  Per a el conjunt de l'oferta tematica els objectius de produccio interna estaran en funcio de la definicio de canals que se contemplarà en el Contracte Programa.

§  Contractacio de Produccions
§  El Model de Gestio.
§  Innovacio, investigacio i desenroll del Servici Public de la Corporacio RTVE
§  Relacions institucionals

·         IMPULSAR LA PRODUCCIO PROPIA INTERNA DE LA PROGRAMACIO de forma que esta comprenga la majoria de les programes difoses en les cadenes GENERALISTAS, tal i com se determina en Articul 41.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicacio AUDIOVISUAL, tambe arreplegat en RTVE en l'Articul 7.5 de la LLEI 17/2006, de 5 de juny, del radi i la televisio de TITULARIDAD estatal. I que se ASEMEJE al lo dispost en al Mandat Marc de RTVE.

·         Que la programacio siga plural i garantise el dret d'acces als grups socials i  politics i a les minories.

·         La subscripcio per part de l'empresa i del CONSELL de CONTRACTES PROGRAMA per PERIODOS inferiors tal com s'encomana en l'Articule 41.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicacio AUDIOVISUAL. (CCMA des de el 2006 i EITB 2007 tenen SENDOS Contractes Programa en vigor).

o   On se fixen els objectius especifics a desenrollar en l'eixercici de la funcio de servici public.
o   Fixar els principis inspiradors i les llinies d'actuacio de la programacio. Especificacio del percentage en hores de programacio de radi i de televisio per a cada genero televisiu i de l'us del valencià.
o   Els aportaments en carrec als Presuposts de la GENERALITAT destinades a la prestacio del servici public de radi i televisio.
o   Fixar els llimits d'endeutament per a cada eixercici Articul 31 de la LLEI 17/2006, de 5 de juny, del radi i la televisio de TITULARIDAD estatal.
o   Fixar els criteris per a l'obteniment d'ingresos resultants de publicitat i atres fondos, a semblança en l'Articul 21.1, F) de la LLEI 11/2007, D’11 D’octubre, de la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS.
o   Concretar la proporcio de finançacio que deu destinar-se a obres AUDIOVISUALES Valencianes.
o   Establir els indicadors per a portar a veta l'evaluacio del contracte-programa i els criteris de la composicio de la comissio de seguida de dit contracte-programa. Deuen formar part d'esta comissio de seguida dos representants dels treballadors de la Corporacio i de les seues empreses filials.

·         Que l'eleccio dels membres del CONSELL D'ADMINISTRACIO I EL SEU PRESIDENT/A siga triat pels CORTS per majoria de dos terços dels vots emesos i que entre les seues integrants dos siguen proposts pels sindicats representats en el Comite d'Empresa, de forma molt pareguda a lo dispost en la Seccio 10, Articuls 10 a 18 de la LLEI 17/2006, de 5 de juny, del radi i la televisio de TITULARIDAD estatal.  D'igual manera la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS l'eleccio CORRESPONDE la PARLAMENT per majoria de dos terços despres de que el Consell de l'AUDIOVISUAL de Catalunya els PROPONGA i verifique la seua idoneïtat segons l'Articul   7.2 de la LLEI 11/2007, D’11 D’octubre, de la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS. Dos terços dels vots emesos i en representacio dels sindicats es tambe la formula en EITB, Articul 7 de la Llei 5/1982, de 20 de maig, de creacio de l'Ent Public Radi Televisio Vasca. En quant a l'eleccio del President de manera democratica la mateixa Llei Vasca, en el seu Articul 11.1, determina que “La Presidencia del Consell d'Administracio sera rotativa entre els membres que ho integren. Tindra una duracio trimestral, i s'iniciarà pel membre de mes edat, continuant la tanda de rotacio pel membre que despres del President alcançara la major edat, sent este el criteri que s'aplicarà per a la rotacio successiva”. En la Corporacio RTVG son triats pel Parlament de GALICIA per majoria de dos terços. Si esta majoria no se conseguix en el determini de tres mesos des de la primera votacio, sera suficient per a l'eleccio una majoria de tres quints.

·         Que els seus membres actüen en absoluta independencia, sense que puguen rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d'indicacio imperativa del CONSELL, ni de l'Administracio u atres institucions o entitats (a semblança de l'Articul 15. 6 de la LLEI 17/2006, de 5 de juny, del radi i la televisio de TITULARIDAD estatal).
·         Que la seua eleccio siga per prestigi i qualificacio i no per pertinença a ningun grup politic.  Que la seua dedicacio siga en exclusiva i estigui subjecta a la llegislacio en materia d'incompatibilitats d'alts carrecs de l'administracio i incompatible en la vinculacio en empreses de prestacio de comunicacio AUDIOVISUAL, grups MEDIÁTICOS, empreses de servicis, del sector AUDIOVISUAL, grups politics a semblança de l'Articul 8.3 de la LLEI 11/2007, D’11 D’octubre, de la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS.
·         Que el seu mandat siga de sis anys i puguen cessar per criteris objectius deguts a la malalta gestio o l'endeutament per damunt del 10 % del presupost assignat per a cada any al servici public encomanat en el Contracte Programa. Que el President no puga ser renovat en el seu carrec.
·         Que el Consell d'Administracio siga el responsable del compliment dels objectius generals fixats en el Mandat Marc i en el Contracte Programa (que ademes deura elaborar i firmar en el CONSELL), del compliment dels principis de programacio que s'establixquen per a la mateixa i de la bona administracio i govern de RTVV i totes les seues societats. Desenrollar els principis basics en materia de produccio, aixina com la publicitat i programacio en la RTVV.
·         Que en les seues funcions estigui nomenar i cessar a l'equip directiu per majoria de dos terços i CUYA decisio tindra caracter vinculant per a el Director General. Aixina en per eixemple en l'EITB (Articul 36.1 de la Llei 5/1982, de 20 de maig, de creacio de l'Ent Public Radi Televisio Vasca).
·         Aprovar les directrius basiques en materia de personal. Aprovar, en caracter definitiu, les plantilles de l'Ent Public i les seues modificacions. Establir els criteris generals per a la negociacio colectiva i aprovar el regim de retribucions del personal de l'Ent Public i de les seues Societats. 
·         Aprovar tota la contractacio i negocis juridics sense llimitacio de quantia o en tot cas que el llimit delegat al Director General ho acorde el propi Consell d'Administracio (a semblança de l'Articul 20. 1 F de la LLEI 17/2006, de 5 de juny, del radi i la televisio de TITULARIDAD estatal). Estem escaldats del sistema actual de contractacio que mos ha portat a l'enruna i mos pareix una animalada el llimit de 5 millons d'euros que arreplega l'Articul 17. 3,D) de l'ANTEPROYECTO de Llei, de la GENERALITAT, de RADIOTELEVISIÓN Valenciana.
·         Aprovar la proposta de contracte-programa i velar per la seua adequacio al mandat marc aprovat pel Parlament.
·         Requerir al director o directora general, en qualsevol moment, informacio detallada i complet sobre qualsevol aspecte de la seua gestio a semblança en lo dispost en l'Articul 11, n de la LLEI 11/2007, D’11 D’octubre, de la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS.
·         Velar pel compliment de les quotes de produccio, d'acort en el contracte-programa i el mandat marc.

·         Que el DIRECTOR GENERAL NO FORME PART DEL CONSELL D'ADMINISTRACIO ni tinga vot en ell. L'ANTEPROYECTO de Llei, de la GENERALITAT, de RADIOTELEVISIÓN Valenciana  PROPONE tot lo contrari en el seu Articul 21.3. I molt menys que puga ser el President del Consell d'Administracio com PROPONE el seu Articul 17, 3, C) del mateix ANTEPROYECTO.
·         ELECCIO: PROPONEMOS que siga triat pel Consell d'Administracio mediant convocatoria publica previa, entre professionals de reconegut prestigi i competencia a semblança en l'Articul 14 de la LLEI 11/2007, D’11 D’octubre, de la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS. La Corporacio RTVG opta per l'eleccio parlamentaria per majoria de dos terços en primera tornada i de tres quints en segona, Articul 23.2 Llei 9/2011, de 9 de novembre, dels mijos publics de comunicacio AUDIOVISUAL de GALICIA. L'ANTEPROYECTO de Llei, de la GENERALITAT, de RADIOTELEVISIÓN Valenciana PROPONE l'eleccio pels CORTS majoria de tres quints i per majoria absoluta en segona tornada. Seria aixina l'eleccio menys democratica de totes la RADIOTELEVISIONES publiques.
·         El Director exercirà la direccio executiva ordinaria de la Corporacio RTVE, que eixercirà en apany als criteris, objectius generals o instruccions que establixca el Consell d'Administracio.
·         Que no puga ser renovat una volta conclosa el seu mandat que sera de 4 anys no coincidents en les llegislatures dels CORTS de manera pareguda a EITB ( Articul 17 de la Llei 5/1982, de 20 de maig, de creacio de l'Ent Public Radi Televisio Vasca)

·         Que la CONTRACTACIO DE PERSONAL fixe soles puga realisar-se mediant les corresponents PROVES PUBLIQUES D'ADMISSIO conforme als principis d'igualtat, merit, capacitat i publicitat,  establides i convocades d'acort en el Consell d'Administracio, tal i com establia el CAPITULO VII. Articul 30. 4 de Llei de Creacio de RTVV. Aixina es tambe en la CCMA segons l'Articul 31.4 de la la LLEI 11/2007, D’11 D’octubre, de la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS. Convocatoria publica i d'acort en sistemes basades en els principis de merit i capacitat es lo que establix l'Articul 47 de la Llei 5/1982, de 20 de maig, de creacio de l'Ent Public Radi Televisio Vasca i l'Articul 31.3 de la Llei 9/2011, de 9 de novembre, dels mijos publics de comunicacio AUDIOVISUAL de GALICIA. Que el personal temporal se seleccione mediant la Bossa de treballe i donant especial RELEVANCIA a la promocio interna En ANTEPROYECTO de Llei, de la GENERALITAT, de RADIOTELEVISIÓN Valenciana  no posa res de proves de seleccio, bossa de treballe, ni promocio interna.

·         Que el control extern de la RTVV estigui somes a la Comissio corresponent en els CORTS  i que en materia economica seguixca REALIZÁNDOSE pel SINDIC de COMPTES i la seua informe siga vinculant per a cessar al Director General o Consellers en cas de resultats negatius. Que l'autoritat competent en materia AUDIOVISUAL siga el CONSELL AUDIOVISUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

·         Que existixca UN NOMES COMITE D'EMPRESA per a  totes les empreses filials del Grup RTVV.

·         Que la sistema de finançacio siga MIXT mediant subvencio de la GENERALITAT i l'explotacio comercial per la publicitat en els seus canals. Que en ningun cas se puguen cedir a terceres franges de programacio per a la seua explotacio comercial.


Llei 7/1984, de 4 de juliol, de creacio de l'Entitat Publica RTVV i regulacio dels servicis de radiodifusio i televisio de la Generalitat Valenciana. HTTP://noticies.JURIDICAS.COM/BASEDATOS/CCAA/va-L7-1984.HTML
Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicacio AUDIOVISUAL.
HTTP://noticies.JURIDICAS.COM/BASEDATOS/ADMIN/L7-2010.HTML
Llei 17/2006, de 5 de juny, del radi i la televisio de TITULARIDAD estatal. HTTP://noticies.JURIDICAS.COM/BASEDATOS/ADMIN/L17-2006.HTML
LLEI 11/2007, D’11 D’octubre, de la CORPORACIÓ Catalana de MITJANS AUDIOVISUALS.
HTTP://noticies.JURIDICAS.COM/BASEDATOS/CCAA/ca-L11-2007.HTML
Llei 5/1982, de 20 de maig, de creacio de l'Ent Public Radi Televisio Vasca. HTTP://noticies.JURIDICAS.COM/BASEDATOS/CCAA/PV-L5-1982.HTML
Llei 9/2011, de 9 de novembre, dels mijos publics de comunicacio AUDIOVISUAL de GALICIA. BOE NÚM. 12 Dissabte 14 de giner de 2012  SEC. I. PÁG. 2419
Mandat marc de RTVE de 7 de decembre de 2007 publicat en el Bolleti Oficial de les Corts Generals Nº 464.
CONTRACTE-PROGRAMA EN L'ENT PUBLIQUE RADI TELEVISIO VASCA (EITB) PER A EL PERIODO 2007-2010. VITORIA-GASTEIZ, a 21 de decembre 2007. Web EITB
CONTRACTE Programa GENERALITAT de CATALUNYA CORPORACIÓ Catalana de RÀDIO i TELEVISIÓ 2006-2009. Web CCMA.
Borrador ANTEPROYECTO DE LLEI, DE LA GENERALITAT, DE RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA. Baixat de la web d'INTERSINDICALRTVV. HTTP://INTERSINDICALRTVV.COM/2011/12/