miércoles, 3 de agosto de 2016

Informació sobre la situació fiscal dels treballadors de RTVV en cas de contractació temporal

Els companys de la plataforma Mildenou ens han fet arribar un resum sobre la situació fiscal en que quedaríem els treballadors de RTVV en cas de contractació a la futura corporació.

Després d'una reunió amb el Responsable Regional de Gestió Tributaria, el company Sergi Capelo (qui ja ho va avançar en la darrera concentració a la plaça Manises), ha elaborat aquest escrit a titol merament informatiu per tractar d'aclarir totes les dubtes i diferents possibilitats que es donaríen en cas que algún treballador de RTVV fora contractat temporalment per la nova Corporació Valencina de Mitjas de Comunicació (CVMC).


RESUM DE LA REUNIÓ amb la dependència regional de gestió tributària

Quede clar que este escrit té caràcter merament informatiu i intenta dibuixar els possibles escenaris que ens podríem trobar en el cas d’acceptar la contractació temporal en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la nova RTVV. Res no és ni blanc ni negre sinó que hi ha tot un ventall de matisos de gris, provocat, fonamentalment, perquè la situació fiscal de cadascú és personal i pot tindre molt poc a vore amb la situació fiscal d’un altre company. En tot cas, sí hi ha algunes circumstàncies de procediment que serien igual per a tots.

En primer lloc, cal dir que la Dependència Regional de Gestió Tributària de València no és competent per fixar un criteri sobre si existeix o no successió d’empresa en el cas de la CVMC. Ara bé, encara que el criteri ho ha d’establir la Direcció General de Tributs(DGT), a Madrid, mitjançant una resolució vinculant, opina que, donat que es tracta d’una empresa que té la mateixa activitat que RTVV i que el lloc de treball i el propietari son també els mateixos, és molt probable que el criteri siga que existeix successió d’empresa. O, millor encara, que no hi ha hagut una desvinculació real dels treballadors amb l’empresa.

Es podria argumentar que, tractant-se d’una empresa pública, la DGT pot entendre que no hi ha hagut intencionalitat de successió empresarial. Però hem trobat una resolució de 2005 sobre l’empresa pública catalana Aigües Ter-Llobregat en la què queda meridianament clar que un treballador, que havien acomiadat 2 anys arrere i que torna en un lloc d’alta direcció, ha de tributar per la seua indemnització perquè ha deixat d’estar exempta.

Això ens fa pensar —i no és més que la nostra opinió— que ens trobem davant el pitjor escenari possible. Sobretot, perquè el fet que l’Agència Tributària determine l’existència de successió empresarial no té translació directa als tribunals de Justícia, encara que es pot utilitzar com un argument més.

Davant este panorama, què hem de fer? 
En primer lloc, presentar, com més prompte millor, una pregunta vinculant a la DGT.

Estimem que tardarà de 2 a 3 mesos a contestar, encara que, legalment, té un termini de 6 mesos per fer-ho. Això vol dir que, molt probablement, la CVMC començarà a contractar abans que arribe la resposta. D’acord amb el Comitè d’Empresa s’ha decidit que la pregunta la presentarà MildeNou.

Si la resposta de la DGT és que no hi ha successió d’empresa, cap problema i tots tan contents pel que fa a les nostres obligacions tributàries. Però si la resposta és que les indemnitzacions d’aquells que estiguen treballant a la nova RTVV ja no estan exemptes, hauran de pagar.

Què diu el Reglament de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)?

Article 1. Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador.

El gaudi de l’exempció prevista en l’article 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, queda condicionat a la real efectiva desvinculació del treballador amb l’empresa. Es presumeix, excepte prova en contra, que no es dóna esta desvinculació quan en els tres anys següents a l’acomiadament o cessament el treballador torne a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella.

Article 73. Termini de presentació d'autoliquidacions complementàries.

1. Quan el contribuent perda l’exempció de la indemnització per acomiadament o cessament a què es refereix l’article 1 d'este Reglament, ha de presentar autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que hi haja entre la data en què torne a prestar serveis i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produïsca esta circumstància.

A qui pot afectar?

Pot afectar a qualsevol treballador que haja estat inclòs en l’ERO d’extinció de RTVV, SAU i torne a prestar el seus serveis en la CVMC (sempre que el criteri de la DGT siga que no hi ha hagut desvinculació laboral) en qualsevol modalitat: amb un contracte laboral fixe o temporal, de jornada sencera o parcial, d’alta direcció i, fins i tot, com autònom.

Com es paga?

Es pagaria fent una declaració complementària de l’IRPF sobre la declaració corresponent a l’any 2014, és a dir, la que es va presentar al juny de 2015. En esta declaració complementària els treballadors afectats haurien d’incloure els diners percebuts com a indemnització en 2014, que passaria a ser renda del treball. El termini per a presentar esta declaració complementària acaba el mateix dia que el de la declaració de l’any que ve. És a dir, el 30 de juny de 2017. Com que la indemnització es va pagar en dos voltes i en anys fiscals diferents, també s’hauria de fer una complementària de la declaració de 2015, que és la que s’ha presentat enguany, afegint com a renda del treball la part d’indemnització percebuda al 2015. Per a esta segona complementària, el termini seria el mateix: el 30 de juny de 2017.

Quant es paga?

Donat que la indemnització s’ha generat al llarg de tota la vida laboral en l’empresa, té una reducció per ser renda generada en més de dos anys. Pel que fa a la complementària de 2014, la reducció seria del 40%. És a dir, que de cada 1.000 € rebuts en la indemnització, s’haurà de tributar per 600 €. Com que la llei de l’IRPF es va modificar al 2015, en la complementària corresponent a eixe període fiscal, la reducció serà només del 30%, és a dir, que de cada 1.000 € percebuts s’haurà de tributar per 700 €. En els dos casos, la quota s’ha d’incrementar amb els interessos de demora que van acumulant-se dia rere dia, per la qual cosa no és gens interessant esperar a l’últim dia per regularitzar la situació.

Es pot recórrer?

Sí. La pressuposició de la DGT que es manté la vinculació amb l’antiga empresa admet prova en contrari i cada treballador (en cap cas, l’empresa) haurà d’acreditar que hi ha hagut una desvinculació real que permeta mantindré l’exempció fiscal de la indemnització. El recurs ha de ser forçosament individual i no col·lectiu. El recurs no paralitza l’obligació de tributar. Si el recurs no fructifica, caben més recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) i després davant el TSJCV i el Tribunal Suprem. El TEAR és gratuït. Els altres, no. El termini per presentar recurs es de 4 anys, encara que, una vegada presentat el primer recurs, el termini es paralitza.

I què passa si no regularitze?

Com que a Hisenda també lligen els diaris, seria molt arriscat pensar que l’Agència Tributària no se n’adone que estàs treballant. Si passat el termini, no heu regularitzat la situació, Hisenda obrirà un expedient, farà una declaració paral·lela i, a més de pagar els impostos i els interessos, podrà sancionar amb una multa d’entre el 50% i el 100% de la quantitat defraudada. No paga la pena. A més, per a qualsevol recurs, ja no tindreu un termini de 4 anys, sinó de 30 dies.

I què passa si un tribunal diu que no hi ha successió d’empresa? I què passa si l’Audiència Nacional diu que l’ERO és nul i ens toca tornar la indemnització?

En estos casos, i a petició del contribuent, perquè l’Agència Tributària no actuarà d’ofici, heu de reclamar que vos tornen els diners. I ho faran sempre que no hagen passat 4 anys des que vau regularitzar la vostra situació perquè, aleshores, Hisenda ja no té obligació de tornar-vos els diners.

Hi ha algun precedent semblant al nostre?

Sí. Hem trobat algunes resolucions vinculants de la DGT sobre casos que, encara que no són idèntics al nostre, sí que ens permeten fer-nos una idea de quina serà, probablement, la decisió de la DGT. Els podeu consultar ací:

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/consulta/texto.htm?NDoc=15360&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28+2263-00%29&Pos=0&UD=1

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=20696&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1909-11%29&Pos=0&UD=1

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=2169&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v1087-05%29&Pos=0&UD=1

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=4236&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v0316-06%29&Pos=0&UD=1

Però tot açò és molt complicat, no?

Bé, una miqueta. Però, per facilitar-vos un poc les coses i poder fer, si voleu, una simulació de quant hauríeu de pagar si, finalment, la indemnització deixa d’estar exempta, hem fet un manual que vos pot aclarir prou les coses. Si amb el manual tampoc vos aclariu, podeu consultar amb el gestor que vos fa la declaració o preguntar en l’administració de l’AEAT que vos correspon. No vos faran la declaració però vos diran com fer-la. De qualsevol manera, no vos precipiteu perquè mentre no diguen que van a començar a contractar no heu de fer res.

Per tal de que cadascú es faça el càlculs necessaris i sapiga com fer una declaració complementària, els companys de Mildenou també han elaborat aquest MANUAL PER FER UNA DECLARACIÖ COMPLEMENTÀRIA PER MITJÀ DEL PROGRAMA PADRE que ens pot ser molt útil.