jueves, 18 de diciembre de 2014

Sol.licitud d'abonament de la part de la paga extra de 2012

L'empresa ha penjat en la seua web el passos a seguir per a que els treballadors que no están en actiu, sol.liciten l'abonament de la part de la paga extraordinària de 2012. Vos recordem que eixa quantitat correspon als 14 díes que es varen generar eixa paga i que depenent del grup salarial, pot variar entre els 60 i els 120 euros aproximadament.

Els treballadors que encara estiguen en actiu a l'empresa no han de fer res, ja que se els abonará a la nòmina de Gener.

Els models es poden descarregar a www.rtvv.es, en l'apartat "Informació per als treballadors":

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE PART DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012

18/12/2014
En relació amb l'acord de la Mesa General de Negociació de la Generalitat, de personal funcionari, estatutari i laboral, per a la devolució de part de la paga extraordinària de desembre del 2012 suprimida pel RDL 20/2012 de 13 de juliol, l'empresa procedirà a abonar, en el mes de gener, la quantia corresponent als 14 dies meritats, de l'1 al 14 de juliol, de l’esmentada paga extraordinària.
Seguint el procediment de l'acord per al personal de l'Administració de la Generalitat, el personal que no es trobe d'alta en la nòmina corresponent al mes de gener del 2015 i tinga meritacions relatives a la paga extraordinària de desembre de 2012, haurà de comunicar-ho individualment a l'òrgan competent en matèria de personal.
A fi de facilitar el màxim possible este procés, tota persona que complisca els requisits per al cobrament, d'acord amb el paràgraf anterior, podrà sol·licitar-lo omplint el formulari en esta página web. Una vegada processada la seua petició, l'empresa notificarà el registre de la sol·licitud i indicarà el dret a l'abonament enviant un missatge a l'adreça de correu facilitada pel propi treballador en el formulari.
Si no resultara possible l'enviament del formulari per mitjans telemàtics, l'interessat podrà presentar la sol·licitud en el registre d'entrada del CPP de Burjassot, l'horari d'atenció del qual és de 9 a 14 h. La presentació en el registre d'entrada es podrà fer entre el 7 i el 19 de gener o per correu certificat dirigit a la Direcció de RR.HH. de Radiotelevisió Valenciana, SAU, Polígon Accés Ademús s/n 46100 Burjassot (València)
El termini de recepció de sol·licituds es tancarà el dilluns 19 de gener del 2015 a les 14h.

CONSIDERACIONS

1.- Les quantitats a abonar per este procediment ja van ser cotitzades a la Seguretat Social en el seu dia, tal com va establir la normativa (RDL 20/2012 i DL 6/2012 del Consell de la Generaltitat). Per tant, no cal practicar cap cotització complementària.
2.- Respecte a la tributació per rendiments de treball, estos ingressos tenen la consideració fiscal d’endarreriments imputables a l'exercici 2012 (art. 14.2.b) LIRPF). Açò implica la necessitat de declarar-los per mitjà de declaració complementària de l'IRPF, sense sanció ni interessos de demora o recàrrecs, que haurà de presentar-se en el termini que hi ha entre la data en què es perceben els endarreriments i el final del següent termini de declaracions pel IRPF. Es pot consultar informació relativa a este procediment en la següent pàgina de l'agència tributària: Com i quan es presenta una declaració complementària.
En el moment del pagament RTVV practicarà una retenció del 15% sobre l'import brut de la retribució.
3.- El pagament de part de la paga extra de desembre del 2012 no suposa cap modificació sobre l'import de la indemnització per acomiadament.

(*) L'abonament es realitzarà en l'últim compte corrent comunicat a l'empresa. Si l'interessat desitja modificar el compte, haurà de comunicar-ho per mitjà de sol·licitud firmada i haurà d'aportar fotocòpia de la llibreta bancària en què consten les dades personals juntament amb el número de compte.
La sol·licitud i la fotocòpia podran enviar-se per correu electrònic a l’adreça organitzaciolaboral@rtvv.es , o presentar-se en el registre del CPP de Burjassot, l'horari d'atenció del qual és de 9 a 14h. (la presentació en el registre d'entrada es podrà fer entre el 7 i el 19 de gener) o per correu certificat dirigit a la Direcció de RR.HH. de Radiotelevisió Valenciana, SAU, Polígon Accés Ademús s/n 46100 Burjassot (València)

No hay comentarios:

Publicar un comentario